O NAS

VIA Wrocław sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Złotej 59, 00-120 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000289374, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 19.864.500 złotych oraz numer NIP 5272552242