OGÓLNE WARUNKI I ZASADY PROGRAMU

Data: 10.05.2019 r. 

Niniejsze warunki i zasady (dalej: „Warunki”) określają zasady uczestnictwa w programie członkowskim dla klientów centrum handlowego Wrocław Fashion Outlet (dalej: „Centrum”) pod nazwą „Wrocław Fashion Club” (dalej: „Fashion Club”).

Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszymi Warunkami przed przystąpieniem do Fashion Club. Uczestnicząc w Fashion Club zobowiązują się Państwo do przestrzegania niniejszych Warunków.

Program Fashion Club jest organizowany przez VIA Wrocław sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Złotej 59, 00-120 Warszawa, Polska, zarejestrowaną pod numerem 289374 w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez XII Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, NIP 5272552242, REGON 141088095, o kapitale zakładowym w wysokości 19 864 500 PLN (zwaną dalej „my” lub „nas”).

Administratorem danych osobowych przekazywanych nam przez Państwa w związku z uczestnictwem w programie Fashion Club jest VIA Manco (UK) Limited, prywatna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowana w Anglii pod numerem 08686315, z siedzibą przy Henry Wood House, 2 Riding House Street, London W1W 7FA, UK (Wielka Brytania).

Polityka Prywatności dostępna pod adresem www.wroclawfashionoutlet.com/polityka-prywatnosci/ zawiera szczegółowe informacje na temat administratora danych w ramach programu Fashion Club oraz tego, w jaki sposób Państwa dane osobowe są gromadzone i wykorzystywane w ramach programu Fashion Club.

Program Fashion Club umożliwia jego członkom uzyskanie różnych korzyści, w tym możliwość gromadzenia punktów lojalnościowych za poszczególne zakupy dokonywane w Centrum oraz dostęp do zniżek i ofert specjalnych w Centrum (z których każda będzie zwana „Benefitem”, a wszystkie łącznie będą zwane „Benefitami”). Prosimy o zapoznanie się z punktem 1 poniżej (Benefity wynikające z programu Fashion Club) w celu uzyskania dalszych informacji o Benefitach wynikających z Fashion Club. Benefity mogą podlegać dodatkowym warunkom określonym w innych regulaminach. Wskażemy Państwu te dodatkowe warunki w momencie, gdy będziemy się z Państwem kontaktować w sprawie określonych Benefitów. Prosimy o uważne zapoznanie się z dodatkowymi warunkami przed akceptacją Benefitów. Akceptując Benefit, zobowiązują się Państwo do przestrzeganie tych dodatkowych warunków.

Niniejsze Warunki mogą zostać przez nas zmienione w dowolnym czasie (zmienione Warunki będą wiążące w odniesieniu do przyszłych transakcji; zmiana Warunków nie wpływa na dokonane przed zmianą transakcje). W przypadku, gdy zdecydujecie się Państwo uczestniczyć w programie Fashion Club, powiadomimy Państwa o wszelkich zmianach pocztą elektroniczną. Aktualna wersja będzie także dostępna na stronie: https://www.wroclawfashionoutlet.com/ lub może zostać uzyskana w punkcie informacyjnym znajdującym się we Wrocław Fashion Outlet („Punkt Informacyjny”). W przypadku niewyrażenia przez Państwa zgody na jakiekolwiek zmiany dokonywane przez nas w niniejszych Warunkach, prosimy o niezwłoczne powiadomienie nas o tym w terminie nie dłuższym niż 14 dni od otrzymania naszej wiadomości email, pocztą elektroniczną na adres Marketing.Wroclaw@viaoutlets.com. Uznaje się, że kontynuując swoje członkostwo w programie Fashion Club po wejściu w życie zmian do niniejszych Warunków, akceptujecie Państwo ostatnią wersję Warunków.

W przypadku proponowanej przez nas zmiany Warunków, która może mieć istotny wpływ na warunki Państwa członkostwa, zwrócimy się do Państwa o zgodę na dokonanie zmiany.

W przypadku niewyrażenia przez Państwa zgody na zmianę, w sytuacji, gdy zwrócimy się do Państwa o jej wyrażenie (lub w przypadku poinformowania nas przez Państwa, że nie wyrażają Państwo zgody na zmianę, o której zostaliście przez nas powiadomieni jak wskazano powyżej), Państwa członkostwo w programie Fashion Club zostanie anulowane w ciągu jednego miesiąca. Jeśli Państwa członkostwo w programie Fashion Club zostanie anulowane, od daty anulowania nie będą Państwo mogli skorzystać z Benefitów ani wykorzystać Lojalnościowych Złotówek.

W przypadku, gdy w dowolnym czasie którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków będzie lub stanie się niezgodne z prawem, bezskuteczne lub nieważne z jakiejkolwiek przyczyny, nie będzie to miało wpływu na ważność pozostałych postanowień, a takie nieważne postanowienie zostanie zastąpione innym postanowieniem, które będzie ważne i będzie wywoływało skutki jak najbardziej zbliżone do zastępowanego postanowienia.

1. Benefity wynikające z programu Fashion Club

2. Członkostwo w programie Fashion Club

3. Odpowiedzialność i obowiązki spółki VIA Wrocław oraz Państwa

4. Prywatność, pliki cookies oraz korzystanie z naszej strony internetowej

5. Informacje dotyczące wzajemnych kontaktów

6. Prawo właściwe i jurysdykcja