Warunki programu VIP - Newslettera

Warunki programu VIP - Newslettera

Data aktualizacji: 19.02.2019 r.

Niniejsze ogólne warunki (“Warunki”) regulują zasady uczestnictwa w Programie VIP („Program VIP”). Zapisując się na listę osób otrzymujących newsletter Wrocław Fashion Outlet („Centrum”), przystępujecie Państwo do Programu VIP.  

Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszymi Warunkami przed przystąpieniem do Programu VIP. Przystępując do Programu VIP, wyrażacie Państwo zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków.

Obowiązujący w Centrum Program VIP jest obsługiwany i udostępniany Państwu przez VIA Wrocław spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-120), ul. Złota 59, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego Przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000289374, kapitał zakładowy 19.864.500,00 złotych, numer NIP 5272552242, która jako podmiot przetwarzający dane osobowe może mieć dostęp do Państwa danych osobowych przekazywanych nam przez Państwa w związku z uczestnictwem w Programie VIP. Odniesienia w niniejszych Warunkach do terminów „my” lub „nas” stanowią odniesienia do tego podmiotu.

 

Administratorem danych osobowych przekazywanych nam przez Państwa w związku z uczestnictwem w Programie VIP jest VIA Manco (UK) Limited, prywatna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowana w Anglii pod numerem 08686315, z siedzibą przy Henry Wood House, 2 Riding House Street, London W1W 7FA, UK (Wielka Brytania).

Polityka Prywatności dostępna pod adresem www.wroclawfashionoutlet.com/polityka-prywatnosci/ zawiera bardziej szczegółowe informacje na temat administratora danych w ramach Programu VIP oraz tego, w jaki sposób Państwa dane osobowe są gromadzone i wykorzystywane w ramach Programu VIP.

Program VIP może co pewien czas oferować członkom różne korzyści takie jak możliwość uczestnictwa w imprezach i konkursach, wstęp do VIP Roomu w Centrum (jeśli będzie dostępny), zaproszenia na Prywatne Wyprzedaże, Karnety Całodniowe VIP, bony VIP lub kupony VIP, a także oferty specjalne (z których każda będzie zwana „Korzyścią”, a wszystkie łącznie będą zwane „Korzyściami”). Korzyści mogą podlegać określonym w regulaminach dodatkowym warunkom. Prosimy o uważne zapoznanie się z dodatkowymi warunkami przed akceptacją Korzyści. Akceptując Korzyść, wyrażacie Państwo zgodę na przestrzeganie dodatkowych warunków.

Niniejsze Warunki mogą zostać przez nas zmienione w dowolnym czasie, a w przypadku, gdy zdecydujecie się Państwo zostać członkiem Programu VIP, powiadomimy Państwa o wszelkich zmianach pocztą elektroniczną. Aktualna wersja będzie także dostępna na stronie: https://www.wroclawfashionoutlet.com/ lub może zostać pobrana z punktu informacyjnego znajdującego się we Wrocław Fashion Outlet („Punkt Informacyjny”). W przypadku niewyrażenia przez Państwa zgody na jakiekolwiek zmiany dokonywane przez nas w niniejszych Warunkach, prosimy o niezwłoczne powiadomienie nas o tym pocztą elektroniczną Marketing.Wroclaw@viaoutlets.com. Uznaje się, że kontynuując swoje członkostwo w Programie VIP akceptujecie Państwo ostatnią wersję Warunków.

W przypadku proponowanej przez nas zmiany Warunków, która może mieć wpływ na Państwa, zwrócimy się do Państwa o zgodę na dokonanie zmiany.

W przypadku niewyrażenia przez Państwa zgody na zmianę, w przypadku, gdy zwrócimy się do Państwa o jej wyrażenie (lub w przypadku kontaktu z Państwa strony z informacją, że nie wyrażają Państwo zgody na zmianę, o której zostaliście przez nas powiadomieni), Państwa członkostwo w Programie VIP zostanie anulowane.

W przypadku, gdy w dowolnym czasie którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków będzie lub stanie się niezgodne z prawem, bezskuteczne lub nieważne z jakiejkolwiek przyczyny, nie będzie to miało wpływu na ważność pozostałych postanowień, a takie nieważne postanowienie zostanie zastąpione innym postanowieniem, które będzie ważne i będzie wywoływało skutki jak najbardziej zbliżone do zastępowanego postanowienia.

1. Program VIP Korzyści

2. Uczestnictwo w Programie VIP

3. Państwa i nasze obowiązki

4. Prywatność, pliki cookies i korzystanie z naszej strony internetowej

5. Informacje dotyczące wzajemnych kontaktów

6. Prawo właściwe i jurysdykcja